Last edited by Kazrarisar
Saturday, July 11, 2020 | History

2 edition of Cynllun strategol addysg found in the catalog.

Cynllun strategol addysg

Conwy (Wales). County Borough Council. Education Department.

Cynllun strategol addysg

crynodeb = Education stra egic plan : executive summary.

by Conwy (Wales). County Borough Council. Education Department.

  • 232 Want to read
  • 36 Currently reading

Published by Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council in [Conwy] .
Written in English


Edition Notes

Welsh and English text on inverted pages.

Other titlesEducation strategic plan.
The Physical Object
Pagination16, 16p.
Number of Pages16
ID Numbers
Open LibraryOL18926703M

Cyngor Dinas Casnewydd – Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg – 1. Gweledigaeth, nodau ac amcanion Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg dros y tair blynedd nesaf. Gweledigaeth: Yn rhinwedd ei aelodaeth o Gonsortia De-ddwyrain Cymru, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu safonau'r. Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg - Cyflwyniad Cyflwynir Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg hwn gan Gyngor Dinas Casnewydd mewn cydweithrediad ag awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Thorfaen a Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Nodyn pwysig: Mae’r data yn y Cynllun yn ddata dros dro ac yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. 1. Nodwch weledigaeth, nod ac amcanion eich awdurdod lleol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg dros y tair blynedd nesaf os gwelwch yn dda. Cyfeiriwch at. CYNLLUN STRATEGOL 0 CYNNWYS 03 04 05 08 10 14 16 18 20 Neges yr Is-ganghellor Gweledigaeth. Cenhadaeth 20 Ymrwymiad y Canmlwyddiant. Caiff ein llwyddiant yn y sector addysg uwch. ei fesur ar sail ein canlyniadau yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, canlyniadau graddau a chanlyniadau cyflogaeth graddedigion. Bydd.

Addysg Uwch Cymru Cynllun Iaith Gymraeg Mae'r Cynllun hwn wedi derbyn cymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 22 Tachwedd Confensiynau: Mae’r termau ‘dwyieithog’ ac ‘iaith o’u dewis’ yn y ddogfen hon yn cyfeirio at yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg. Byddwch cystal ag e-bostio [email protected] neu ffonio os hoffech. Cynllun Cydraddoldeb Strategol Crynodeb Ein nod cydraddoldeb strategol yw parhau i brif ffrydio cydraddoldeb a hawliau dynol ym mhob agwedd ar ein gwaith trwy nodi’r camau allweddol y mae angen i ni eu cymryd ar draws yr holl swyddogaethau, polisïau ac arferion perthnasol.


Share this book
You might also like
Statistical models for estimating daily streamflow in Michigan

Statistical models for estimating daily streamflow in Michigan

Women--shaping and sharing the future

Women--shaping and sharing the future

Thomas Lee Mitchum.

Thomas Lee Mitchum.

Dantons death

Dantons death

Nutrient, trace-element, and ecological history of Musky Bay, Lac Courte Oreilles, Wisconsin, as inferred from sediment cores

Nutrient, trace-element, and ecological history of Musky Bay, Lac Courte Oreilles, Wisconsin, as inferred from sediment cores

Contrary imaginations

Contrary imaginations

separate reality

separate reality

Administration and management in criminal justice

Administration and management in criminal justice

Introduction to anatomy and physiology

Introduction to anatomy and physiology

A handful of stories

A handful of stories

Rugs of the Orient

Rugs of the Orient

story of some English shires

story of some English shires

U.S. issues in international trade

U.S. issues in international trade

Who cares for the elderly

Who cares for the elderly

Malgudi days

Malgudi days

Tales of the five towns.

Tales of the five towns.

Cynllun strategol addysg by Conwy (Wales). County Borough Council. Education Department. Download PDF EPUB FB2

O ganlyniad, ystyrir Cynllun Strategol y gymraeg mewn addysg yn allweddol ar gyfer cefnogi gweledigaeth y Llywodraeth o greu miliwn o siaradwyr erbyn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl 'Cynllun Gweithredu,*+/-,+(Mae’r Cynllun gweithredu hwn yn nodi’r camau sydd i’w cymryd i weithredu diwygiadau pellgyrhaeddol i’r.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Pwrpas Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSyGA) Sir Gaerfyrddin yw amlinellu sut y byddwn yn bwriadu cyflawni nodau a thargedau Llywodraeth Cymru a amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (y.

Yr amcan strategol cyntaf yw ‘disgwyl i awdurdodau lleol gynllunio’n effeithiol ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (tud)’.

Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol lunio a chyflwyno eu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) i Lywodraeth Cymru i ddangos sut maent yn anelu at.

Genedlaethol ac mae’r cynllun strategol hwn yn cael ei lunio a’i gytuno â’r maes a’r Llywodraeth ar adeg pan na fydd ei threfniadaeth staffio lawn yn derfynol. Nodir felly bod y ddogfen hon yn un esblygol ac, fel man cychwyn, yn cynnwys materion gweithredu ar gyfer i’w datblygu’n llawnach ar ffurf Cynllun Gweithredu.

cynllun hwn yn adroddiad blynyddol eu Llywodraethwyr i rieni. Bydd hyfforddiant bwrpasol yn cael ei ddarparu i lywodraethwyr. Mae’r cynllun hwn wedi derbyn cymeradwyaeth gan Gabinet Cyngor Sir Ddinbych (Mai ) a Llywodraeth Cymru (Mawrth ) yn unol ag anghenion Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ac Asesu Galw am AddysgFile Size: KB.

Strategaeth Addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru, sydd yn gynllun hir dymor i gynllunio addysg Gymraeg ar draws y sectorau gwahanol mewn modd strategol a chydlynol.

Defnyddiwyd mwyafrif y cyllid newydd a ddarparwyd yn sgil adroddiad Robin Williams ar gyfer sefydlu Cynllun Staffio Academaidd sydd, bellach, wedi arwain at benodi. Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Ynys Môn Drafft 1. Gweledigaeth, nod ac amcanion Ynys Môn ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg dros y dair blynedd nesaf Gweledigaeth: Bod holl blant a phobl ifanc Môn yn hyfedr ddwyieithog ac yn meddu ar y gallu i ddefnyddio’r ddwy iaith yn gyfartal ar ddiwedd eu gyrfa addysgol gan sicrhau nad.

ADDYSG, CYMRU Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) NODYN ESBONIADOL (Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) (“Deddf ”) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol Cymraeg mewn addysg (“cynllun”).

Rydym bellach wedi adolygu’r Cynllun er mwyn datgan beth fydd y Cyngor yn bwriadu ei gyflawni yn ystod /21, sef y drydedd flwyddyn i mewn i’r cynllun pum mlynedd.

Cafodd ‘Cynllun Cyngor Gwynedd Adolygiad /21’ ei fabwysiadu gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 5 Mawrth Mae yna sawl elfen i’r Cynllun –. Cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Cyhoeddwyd yr adroddiad (PDF, 1MB) ar ymchwiliad y Pwyllgor ar 9 Rhagfyr Cyhoeddwyd ymateb (PDF, KB) Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 17 Chwefror Nod Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion. Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) (“Deddf ”) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol Cymraeg mewn addysg (“cynllun”).

Mae adran 85 o Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gyflwyno ei gynllun i Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo cyn i’r cynllun hwnnw gael ei gyhoeddi. oedd adeiladu ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg anstatudol blaenorol drwy roi sylfaen statudol i’r cynlluniau hyn.

Rhoddodd y Ddeddf ddyletswydd ar bob awdurdodau lleol i ymgynghori ar Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, llunio cynllun o’r fath a’i gyhoeddi er mwyn i Weinidogion Cymru ei gymeradwyo a’i fonitro. Yn bwysicaf oll,bydd datblygu addysg, sgiliau a ffyniant ar gyfer pobl Cymru yn gofynam ymrwymiad i ddinasyddiaeth ddemocrataidd, cynwysoldeb,cyfoethogi diwylliannol, iechyd a lles, cydraddoldeb a chyfiawndercymdeithasol.

Cynllun Strategol (linc). Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, question mark with speech bubles, vector on the abstract background Mae’n ofynnol i Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ddatblygu cynllun sy’n dangos sut y mae’n bwriadu datblygu system addysg sy’n ei gwneud yn bosibl i fwy o ddysgwyr o bob oedran ddatblygu amrywiaeth.

4 DATA Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Welsh in Education Strategic Plan Deilliant 2- Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd Cynyddu canran y disgyblion Blwyddyn 9 sy’n cael eu hasesu yn y. Cymeradwyo Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg: Ar ôl ymgynghori ag amrywiaeth o randdeiliaid, bydd Uwch Dîm Arwain Rhondda Cynon Taf yn trafod y Cynllun cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cabinet ar 15 Rhagfyr 2.

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol o dan Adran 10 o Fesur Teithio gan. Cynllun Strategol - Tudalen 9 | 4. Amcanion strategol Amcan strategol 1: Dylanwadu ar bolisi Gall datblygiadau polisi a deddfwriaeth gael effaith sylweddol ar ymdrechion i gynyddu nifer siaradwyr Cymraeg ac ar allu pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.

Mae meysydd fel addysg, datblygu economaidd, tai a. Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Pen-y-bont ar Ogwr) 1. Nodwch weledigaeth, nod ac amcanion eich awdurdod lleol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg dros y tair blynedd nesaf.

Cyfeiriwch at adran 19 yn y canllawiau ar gyfer yr hyn y mae angen i chi ei gynnwys yn yr adran yma. Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg gan Estyn yn Daeth y ddau i gasgliadau tebyg, sef nad oedd y cynlluniau yn ddigon cyson â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg ac y gallai’r bartneriaeth rhwng awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru wrth bennu targedau mewn Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg gael ei.

Cynllun Strategol //25 Mae’r Cynllun Strategol hwn, ar gyfer y cyfnod hyd atyn mynegi ein gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer swyddogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel corff arweiniol sy’n gwreiddio’r Gymraeg fel rhan hanfodol o batrwm dysgu gydol oes pobl Cymru, ac yn benodol yng nghyd-destun addysg ôl ac addysg uwch.

Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn gydnaws iawn â'n gofyniad dan Fesur y Gymraeg (Cymru) i ysgrifennu Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd ar gyfer Cyngor Sir Fynwy Yn ychwanegol mae ein Cynllun Strategol yn bwydo i mewn i ac yn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn.chynhwysol.

Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESP) yn disgrifio sut rydym yn bwriadu cefnogi a datblygu ymhellach addysg Gymraeg mewn ysgolion ac yn y gymuned ehangach a sut rydym yn cynllunio ar gyfer twf yn y dyfodol.1. Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol (Cynllun) hwn yn datgan dull CCAUC o weithredu i hybu cyfleoedd cyfartal, gan gynnwys mynd y tu hwnt i’n dyletswyddau statudol.

Mae’r Cynllun yn manylu ar rôl CCAUC fel mae’n berthnasol i’n gwaith ni fel cyflogwr a’n cyfraniad at gefnogi darparwyr addysg uwch i wella a hybu cyfleoedd cyfartal.